Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva

Ime predmeta:Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva
Semester izvedbe:1. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:9 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede. Predmet je razdeljen v dva dela. Prvi del pokriva pravne in etične vidike predmeta. Drugi del pa se osredotoča na poglobljeno razumevanje delovanja podjetja ter njegovega okolja.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo poznati osnove makro in mikroekonomije, kakor tudi osnove prava, še posebej gospodarskega prava. Študenti morajo obvladati osnove matematike, ki jim omogoča tudi uporabo funkcij, integrala ter odvoda. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni tekom izvedbe predmeta.
 
Cilji
 1. Pri študentih razviti sposobnosti samostojnega razumevanja pravnih in etičnih temeljev podjetništva ter uresničevanja mikroekonomskih analiz podjetja na višji ravni zahtevnosti.
 2. Naučiti študente kako v praksi uporabiti znanje ekonomije ter podjetništva v kontekstu pravnih ter etičnih okvirjev sodobne družbe.
 3. Razviti sposobnost analize vzrokov in posledic ekonomskih pojavov in razumevanja njihove relacije s pravom in etiko.
Kompetence
 • zmožnost razumeti pravila in principe, ki vodijo poslovanje v svobodnem etičnem in pravnem prostoru;
 • zmožnost poglobljenega razumevanja mikroekonomskega pristopa k analizi podjetja na višji ravni;
 • zmožnost razumevanja povezanega delovanja ekonomskih zakonitosti ter njihove umeščenosti v pravni okvir;
 • zmožnost razumevanja ter analize delovanja popolne konkurence, monopola (in njegove regulacije), monopolistične konkurence ter oligopola;
 • zmožnost razumevanja ter uporabe teorije iger za analizo strateškega obnašanja.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent zmožen:
 • uporabljati osnovno znanje o (gospodarskem) pravu in etiki v odnosu do podjetja in ekonomije;
 • oceniti, katere so poteze, ki bodo vodile k družbeno sprejemljivemu in uspešnemu poslovanju;
 • uporabiti mikroekonomsko teorijo tržnega ravnotežja ter analizirati vpliv davka/subvencije;
 • razumeti in analizirati značilnosti popolne konkurence, monopola in monopolistične konkurence;
 • razumeti značilnosti oblikovanja cen v monopolu;
 • analizirati načine reguliranja monopolov;
 • razumeti in uporabiti značilnosti oligopola kot tržne strukture ter značilnosti delovanja posameznih tipov oligopola;
 • uporabiti teorijo iger za analizo strateškega obnašanja podjetja;
 • uporabiti znanje s področja prava, etike in ekonomije z namenom uspešnega poslovanja.
Vsebina predmeta
I. Pravni in etični vidiki   
 • Pravni red. Definicija reda v družbi. Temelji pravnega reda: Etika, morala, naravno pravo.
 • Izvajanje  pravnega reda. Instrumenti oz. institucije, ki ga zagotavljajo.
 • Družbena pravila (zakoni). Pozitivno pravo. Ustava in njen red. Pravna država.
 • Nastajanje pravil v demokratičnem, avtoritarnem in totalitarnem sistemu.
 • Nadzor nad nastajanjem in izvajanjem pravil. Kdo kontrolira in zagotavlja?
 • Pravni red in osnovne ustavne človekove pravice in svoboščine. Omemba glavnih. Med njimi “Svobodno poslovanje”.
 • Pojem svobodnega poslovanja. Ustavi podrejena zakonodaja:  Civilni zakonik, kazenski zakonik, trgovske družbe, bančništvo, delavska zakonodaja, in druge.
 • Zadnja beseda: Neodvisno in nepristransko sodstvo. Pravna varnost.
 II. Ekonomski vidiki
 • Primeri neetičnega ravnanja v poslovanju.
 • Uporaba modela tržnega ravnotežja za analizo učinka uvedbe davka/subvencije na podjetje.
 • Podjetje in popolna konkurenca.
 • Podjetje in monopol ter regulacija monopola.
 • Podjetje in monopolistična konkurenca.
 • Podjetje in oligopol (Bertrandov in Cournotov model duopola).
 • Podjetje in teorija iger.
Oblike dela
 • frontalna oblika poučevanja
 • samostojno in individualno delo študentov
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
 • reševanje nalog
 • vključevanje gostov in strokovnjakov iz prakse v poučevanje
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanja se izvaja s pomočjo dveh pisnih kolokvijev. Vsak kolokvij pokriva svoj vsebinskih sklop tem (pravne ali ekonomske) ter h končni oceni prispeva polovico. Za pozitivno končno oceno mora biti pozitiven vsak posamezni kolokvij posebej. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.
 
Učni in študijski material
 • Samuelson, Paul, Nordhaus William. 2014. Ekonomija. Ljubljana: GV založba.
 • Prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter drugi študijski materiali dostopni v VIS-u.
Govorilne ure
 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Čepar, Žiga
cepar_ziga_3.jpg

Nosilec predmeta:

Letnar Černič, Jernej
letnar_fotografija_300x300.jpg