Pravo človekovih pravic in svoboščin

Ime predmeta:Pravo človekovih pravic in svoboščin
Semester izvedbe:jesenski
Tip predmeta:fakultativni
Študijski program:Poslovne vede
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Gostujoči predavatelj: Zobec, Jan
Pravo človekovih pravic in svoboščin je v celoti konkretno precedenčno pravo. Izvira iz sodne prakse Ustavnega in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na eni -- ter Evropskega sodišča človekovih pravic v Strasbourgu (ESČP) na drugi strani. Ustavne pravice in pravice, ki izvirajo iz sodne prakse ESČP, se prekrivajo. Ker te pravice izvirajo iz konkretnih sodnih odločb, bo učni pristop kazuističen, to pa po eni strani glede ustavnega in vrhovnega sodišča (sodnik Zobec) in po drugi strani glede ESČP (profesor Zupančič).

Ker teorije o počelih enih in drugih pravic izvirajo iz besedil Ustave in Evropske konvencije o človekovih pravicah, so sicer zanimive, ne dohajajo pa hitrega razvoja sodne prakse. Poleg zgodovine in mednarodnoprimerjalnega vidika predmeta, ki sicer nominalno spada v ustavno oz. v mednarodno pravo, je teoretičnih podlag veliko, niso pa vedno praktično relevantne. V knjigi O EVROPSKEM SODIŠČU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE avtorja prof. Zupančiča (Založba GV, 2019) sta oba vidika zadostno pokrita. Delo je za predmet predpisani učbenik; za slovensko ustavno pravo je učni pripomoček KOMENTAR USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (KURS 2019). V ostalem bodo slušatelji sodelovali pri razčlembi sodnih odločb (case-law method) in sicer s predpripravo po sokratični metodi. Tak pristop jih bo miselno angažiral in jim dal praktična znanja potrebna za nastop na vseh treh omenjenih instancah.

Predmet je fakultativni predmet in oblikovan kot vsebinska dopolnitev izbirnega predmeta Gospodarska in socialna pravičnost doma in v svetu. K udeležbi pri izvajanju predmeta so vabljeni vsi študenti, tako dodiplomskega kot magistrskega programa Poslovnih ved.