Temelji makro in mikro ekonomije

Ime predmeta:Temelji makro in mikro ekonomije
Semester izvedbe:1. semester (jesenski)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:9 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Govorilne ure

 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru

Uvod

Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede. Predmet je razdeljen v dva dela. Prvi del – Makroekonomija – pokriva temeljne koncepte za razumevanje ekonomije na agregatni ravni. Drugi del – Mikroekonomija – pokriva temeljne koncepte za razumevanje obnašanja posameznih ekonomskih agentov, potrošnikov in proizvajalcev, kakor tudi uvod v tržne strukture, predvsem v popolno konkurenco.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu

Študenti morajo razumeti osnovne pojme ekonomike podjetja, poslovanja podjetja ter managementa kakor izhaja iz srednješolskih učnih načrtov. Predmet zahteva uporabo matematičnih tehnik, ki jih morajo študenti predhodno poznati in sicer linearno in kvadratno enačbo; odvajanje in parcialno odvajanje. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni tekom izvedbe predmeta.

Cilji

 1. Študentom predstaviti temeljni ekonomski problem ter področje makro in mikroekonomije.
 2. Naučiti študente kako uporabiti osnovne ekonomske pojme ter kako razmišljati kot ekonomist.
 3. Razviti sposobnost analize vzrokov in posledic ekonomskih pojavov.
 4. Vpeljati metodološki instrumentarij in raziskovalne metode za analizo osnovnih ekonomskih pojavov.
 5. Razviti sposobnost uporabe znanja ekonomije v praksi.

Kompetence

 • zmožnost uporabe terminologije makroekonomske analize ter reševanja osnovnih makroekonomskih problemov;
 • zmožnost razumevanja in ocenjevanja družbenih ter ekonomskih procesov;
 • zmožnost uporabe in ocenjevanja makroekonomskih podatkov (BDP, inflacija, brezposelnost);
 • zmožnost razumevanja in ocenjevanja ekonomske politike;
 • zmožnost uporabe terminologije mikroekonomske analize ter reševanja osnovnih mikroekonomskih problemov;
 • zmožnost prepoznavanja narave ter obnašanja proizvajalcev, potrošnikov ter investitorjev;
 • zmožnost razumevanja managerskih pojmov ter procesov v podjetjih;
 • zmožnost razumevanja osnovne teorije na področju mikro in makroekonomije;
 • zmožnost reševanja različnih makro in mikroekonomskih problemov na osnovi kvantitativnih ter kvalitativnih informacij.

Učni izidi

Ko bo opravil izpit, bo študent zmožen:

 • uporabljati osnovno znanje makroekonomske analize;
 • razumeti agregatno ponudbo in povpraševanje, BDP, potrošnjo, investicije, izvoz in uvoz, povpraševanje po denarju in ponudbo denarja;
 • razumeti osnove makroekonomskega ravnotežja, inflacijo, brezposelnost, ekonomsko politiko ter gospodarsko rast;
 • uporabljati osnovno znanje mikroekonomske analize;
 • razumeti obnašanje potrošnika, zakon ponudbe, zakon povpraševanja ter zakonitosti tržnega mehanizma;
 • razumeti teorijo proizvodnje, teorijo stroškov ter osnove popolne konkurence;
 • uporabljati analitične spretnosti za sprejemanje veljavnih zaključkov.

Vsebina predmeta

I. Makroekonomija
 1. 10 Načel makroekonomije
 2. Makroekonomija kot veda
  1. Področja in orodja raziskovanja makroekonomista
  2. Koncepti makroekonomske analize
 3. Podatki v makroekonomiji
  1. BDP
  2. CPI
  3. Brezposelnost
 4. Bruto domač proizvod
  1. Dejavniki BDP
  2. cene proizvodnih dejavnikov
  3. Distribucija dohodka
  4. Dejavniki povpraševanja po dobrinah in storitvah
  5. Ravnovesje na trgu dobrin
 5. Denar in inflacija
  1. Dolgoročna teorija inflacije (gibljive cene, izčiščenje trgov)
 6. Model majhnega odprtega gospodarstva
  1. Neto izvoz
  2. Neto izvoz kapitala
  3. Nacionalna identiteta dohodka
  4. Vpliv ekonomske politike na neto izvoz
  5. Dejavniki menjalnega tečaja
 7. Model brezposelnosti
  1. Naravna stopnja brezposelnosti
  2. Frikcijska brezposelnost
  3. Strukturna brezposelnost
II. Mikroekonomija
 1. Uvod v mikroekonomijo:
  1. Temeljni ekonomski problem;
  2. Pozitivna in normativna ekonomija;
  3. Krivulja proizvodnih možnosti in proračunska premica;
  4. Obnašanje potrošnika, koristnost in indiferenčna krivulja;
  5. Optimalna potrošna kombinacija.
 2. Povpraševanje, ponudba in tržno ravnotežje:
  1. Individualna krivulja povpraševanja, individualna krivulja ponudbe in ravnotežje;
  2. Krivulja tržnega povpraševanja, krivulja tržne ponudbe in ravnotežje;
  3. Zakon ponudbe in zakon povpraševanja;
  4. Elastičnost povpraševanja in ponudbe;
  5. Vladne intervencije: regulacija cen;
  6. Potrošnikov presežek, proizvajalčev presežek;
  7. Ekonomska učinkovitost na popolnoma konkurenčnih trgih.
 3. Teorija proizvodnje:
  1. Funkcija proizvodnje in tehnična učinkovitost;
  2. Stalni in spremenljivi dejavniki proizvodnje;
  3. Proizvodnja na kratki rok: celotni proizvod, povprečni proizvod, mejni proizvod, zakon padajočega mejnega proizvoda, elastičnost proizvodnje;
  4. Proizvodnja na dolgi rok: koncept izokvante; donosi obsega.
 4. Teorija stroškov:
  1. Različni koncepti stroškov;
  2. Stroški na kratek rok: celotni stroški, povprečni stroški, mejni stroški, povezanost stroškovnih funkcij in proizvodnih funkcij;
  3. Stroški na dolgi rok: koncept izokoste in optimalnega proizvoda, povprečni stroški in mejni stroški na dolgi rok, koncept ekonomij obsega;
  4. Optimalna kombinacija zaposlitve proizvodnih dejavnikov.
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja in
 • samostojno in individualno delo študentov
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
 • reševanje nalog
 • vključevanje gostov in strokovnjakov iz prakse v poučevanje

Sistem ocenjevanja in kriterij

Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) kolokvij iz Makroekonomije; 3) Kolokvij iz Mikroekonomije. Vsak kolokvij h končni oceni prispeva polovico. Seminarska naloga je sestavni del delne ocene pri Makroekonomiji. Za pozitivno končno oceno mora biti pozitiven tudi vsak posamezni kolokvij posebej. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.

Učni in študijski material

 • Prašnikar, Janez, Domadenik, Polona, Koman, Matjaž. 2015. Mikroekonomija. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
 • Mankiw, Gregory N. 2007. Macroeconomics. Worth Publishers.
   
 • Priporočena dodatna literatura:
  • Davorin Kračun: Uvod v ekonomijo in mikroekonomika
  • Samuelson, Paul Anthony Nordhaus, William D.: Ekonomija
  • Maks Tajnikar: Mikroekonomija s poglavji o teoriji cen

Nosilec predmeta:

Čepar, Žiga
cepar_ziga_3.jpg

Nosilec predmeta:

Steinbacher, Mitja
img_4749.jpg