Temelji računovodstva za odločanje

Ime predmeta:Temelji računovodstva za odločanje
Semester izvedbe:5. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:9 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Soizvajalec predmeta: Robnik, Lidija
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede. Pri predmetu študent spozna temeljne pojme in koncepte poslovanja računovodstva za management, poslovnih funkcij podjetja (nabava, proizvodnja, prodaja…), načrtovanja in davčnega optimiziranja podjetja s teoretičnega in praktičnega vidika.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne pojme poslovanja ter managementa organizacij kakor izhaja iz srednješolskih učnih načrtov. Predmet zahteva uporabo osnovnih matematičnih tehnik. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni pri izvedbi predmeta.
 
Cilji
 1. Študentom predstaviti pomen računovodstva za odločanje (za management);
 2. Študentom predstaviti informacije za odločanje posameznih poslovnih funkcij;
 3. Študentom predstaviti informacije za načrtovanje poslovanja;
 4. Študentom predstaviti informacije za davčno optimiziranje.
Kompetence
 1. Razumevanje računovodskih poročil za odločanje uporabnikov teh poročil;
 2. Razumevanje informacij za posamezne poslovne funkcije (nabava, proizvodnja, prodaja…)
 3. Pridobitev znanja kot primerne podlage za načrtovanje poslovanja
 4. Pridobitev znanja kot primerne podlage za davčno optmiziranje
 5. Sposobnost analiziranja in sintetiziranja
 6. Sposobnost strokovnega argumentiranja in odločanja
Učni izidi
Pridobiti znanje za uporabo v praksi za poslovne odločitve na podlagi računovodskih informacij za najvišji in srednji management v podjetju.
 
Vsebina predmeta
 1. Značilnosti drugih računovodskih informacij za potrebe notranjih uporabnikov (Računovodske informacije za odločanje po posameznih poslovnih funkcijah – za odločitve o zaposlencih, tehnične odločitve, nakupne odločitve, proizvajalne odločitve, prodajne odločitve, finančne odločitve; Računovodske informacije za potrebe nadziranja poslovanja po mestih odgovornosti)
 2. Značilnosti načrtovanja in priprava računovodskih in poslovnih poročil ter poslovnih načrtov
 3. Značilnosti davčnega optimiziranja (DDV, dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, mednarodna obdavčitev…)
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Obravnava študijskih primerov
 • Delo v skupinah
 • Individualno delo na primerih
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Sprotno delo; 3) Izpit. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.
 
Učni in študijski material
 • Horvat Tatjana: Priprava letnega poročila gospodarske družbe, 2003, Gospodarski vestnik
 • izbrana poglavja iz aktualnih učbenikov ter znanstveni in strokovni prispevki iz priznanih domačih in tujih revij ter zbornikov (bodo navedeni sproti)
 • prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za vaje in diskusijo.
Priporočena dodatna literatura:
 • I. Turk, S. Kavčič, M. Kokotec – Novak: S. Koželj, M. Odar: Finančno računovodstvo, splošni del, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana 2004
 • I. Turk, S. Kavčič, M. Kokotec – Novak: Poslovodno računovodstvo – dopolnjena izdaja, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana 2003
Govorilne ure
 • po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Horvat, Tatjana