Temelji trženja

Ime predmeta:Temelji trženja
Semester izvedbe:1. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni (UNI) oz. izbirni (MAG) predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem in magistrskem študijskem programu Poslovne vede. Predmet se izvaja v dveh verzijah. Osnovna za študente UNI programa in poglobljena za študente MAG programa. Ob enotnem jedru predavanj imajo MAG študenti dodatno obvezno literaturo, zahtevnejše so tematike njihove seminarske naloge, prav tako pa bodo poglobljene projektne aktivnosti pri delu za zunanjega naročnika.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale,

Cilji
 • Spoznati in razumeti osnovne trženjske koncepte.
 • Opisati vpliv zunanjih in notranjih faktorjev na trženjske odločitve podjetij.
 • Analizirati nakupno obnašanje strank in njegov vpliv na tržno obnašanje podjetij.
 • Analizirati tržne strategije, ki jih uporabljajo podjetja.
Kompetence
 • Pridobiti sposobnost reševanja problemov na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih informacij.
 • Razviti sposobnost predvidevanja situacij in predvidevanja dogodkov, kakor tudi sposobnost prepoznavanja in interpretacije gospodarskih razmer v danih pogojih.
 • Razviti sposobnost sprejemanja odločitev.
 • Pridobiti sposobnost samostojnega učenja.
 • Razviti sposobnost izražanja idej in oblikovanj argumentov na logičen in usklajen način, tako ustno kot pisno.
 • Razviti sposobnost oblikovanja argumentov, ki vodijo h kritičnemu in samokritičnemu razmišljanju.
 • Razviti veščine prilagajanja novim razmeram.
 • Pridobiti načine, ki olajšajo upoštevanje etičnih načel.
 • Pridobiti sposobnost analize poslovnega obnašanja in odločitev ter njihovega vrednotenja z ekonomskega, družbenega in etičnega stališča.
 • Razviti sposobnost prenosa znanja v prakso.
 • Razviti sposobnost razvoja medosebnih odnosov in timskega dela.
 • Spoznati komercialno funkcijo podjetja in razumeti njene cilje.
 • Pridobiti sposobnost razumevanja in uporabe osnovnih tržnih konceptov in principov, spoznati trženjske politike in razumeti komercialna okolja, v katerih podjetja delujejo.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent razumel delovanje tržne funkcije podjetja.

Vsebina predmeta
 • Kaj zajema pojem trženje?
 • Razvoj, vloga in pomen trženja
 • Predmet trženja in osnovna tipologija trgov
 • Potrebe, želje in zahteve
 • Segmentacija, ciljni trgi, pozicioniranje
 • Ponudba in blagovna znamka
 • Vrednost izdelka in zadovoljstvo potrošnikov
 • Tržni kanali
 • Dobavna veriga, konkurenca in tržno okolje
 • Ključne družbene spremembe v zadnjih letih
 • Odzivi tržnikov
 • Pregled razvoja tržnih pristopov
 • Osnovni in prenovljeni koncept tržnega spleta
 • Ustvarjanje vrednosti in veriga vrednosti
 • Strateško tržno načrtovanje in misija podjetja
 • Analiza tržnih razmer
 • Napovedovanje in merjenje povpraševanja
 • Tržne raziskave
 • SWOT analiza
 • Oblikovanje ciljev
 • Strategije elementov tržnega spleta
 • Diferenciacija proizvodov
 • Življenjski cikel proizvodov
 • Oblikovanje cen
 • Izbira in upravljanje tržnih poti
 • Tržno komuniciranje
 • Holistično trženje (ljudje, procesi, merjenje, upravljanje in kontrola uspešnosti)
 Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Skupinsko delo študentov na projektu
 • Samostojno delo študentov
Metode dela
 • Razlaga
 • Razgovor/debata
 • Predstavitve seminarskih nalog
 • Projektno delo za zunanjega naročnika
Sistem ocenjevanja in kriterij
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: dveh kolokvijev, vsaj ene seminarske naloge in ocene sodelovanja pri predmetu.
 • Študenti pišejo dva obvezna kolokvija. Če sta oba ocenjena pozitivno, pomenita vsak 30% uteži zaključne ocene predmeta in lahko, na željo študenta, nadomestita zaključni izpit. Če oba kolokvija nista ocenjena pozitivno ali če se študent sam odloči za pisanje zaključnega izpita, je utež slednjega v zaključni oceni 40%, posameznega kolokvija pa 10%. 
 • Vsak študent pripravi vsaj eno seminarsko nalogo, bolje ocenjena pomeni 20% uteži zaključne ocene predmeta.
 • Sodelovanje v učnem procesu pomeni 20% uteži zaključne ocene predmeta.
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
 Obvezna literatura
 • Kotler, Philip, Armstrong, Gary. 2015. Marketing. An Introduction. Edinburgh: Pearson Education Limited.
 Priporočena dodatna literatura
 • Kotler, Philip; Keller, Kevin. Marketing Management. Pearson, 14 ed., 2011.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Fornazarič, Milena
milena_fornazaric.jpg

Nosilec predmeta:

Marguč, Karmen
20200916_214030_copy_1.jpg