Temelji poslovanja finančnih institucij

Ime predmeta:Temelji poslovanja finančnih institucij
Semester izvedbe:6. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni (izbirni modul: Aplikativna ekonomija)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne pojme poslovanja ter managementa organizacij kakor izhaja iz srednješolskih učnih načrtov. Predmet zahteva uporabo osnovnih matematičnih tehnik. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni pri izvedbi predmeta.

Cilji
 1. Seznaniti študenta s temeljnimi pojmi delovanja in poslovanja finančnih institucij ter njihovega okolja
 2. Spoznati študenta s pravili in načeli poslovanja finančnih institucij, njihovo organiziranostjo, vlogo in temeljnimi vsebinami
Kompetence
 1. Znanje in razumevanje osnovnih principov poslovanja in delovanja finančnih institucij
 2. Razumevanje pomembnosti ohranjanja stabilnosti finančnih institucij, njihovega delovanja in vloge
 3. Razumevanje pojmov finančne naložbe, oblikovanja in upravljanja portfelja, orodij in instrumentov merjenja ter upravljanja s tveganji
Učni izidi
Študent pridobi temeljna znanja s področja delovanja in strukture finančnih institucij.

Vsebina predmeta
 1. Osnovni pojmi s področja poslovanja finančnih institucij, poslovno finančna načela finančnih institucij, vloga finančnih institucij v okolju
 2. Vrste finančnih institucij in njihove posebnosti
 3. Finančno posredništvo, upravljanje s finančnim portfeljem, merjenje in upravljanje s tveganji
 4. Posebne teme poslovanja finančnih institucij (razvoj finančnih produktov, nadzor in regulacija)
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Obravnava študijskih primerov
 • Delo v skupinah
 • Individualno delo na primerih
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Sprotno delo; 3) Izpit. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.

Učni in študijski material
 • Saunders, A.; Financial institutions management. McGraw-Hill Irwin, Gardner, M.J., Mills, D. J.
 • izbrana poglavja iz aktualnih učbenikov ter znanstveni in strokovni prispevki iz priznanih domačih in tujih revij ter zbornikov (bodo navedeni sproti)
 • prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za vaje in diskusijo.
Priporočena dodatna literatura:
 • Cooperman, E.S.; Managing Financial Institutions; Asset/Liability Approach, South-Western Pub
Govorilne ure
 • po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Ahtik, Meta
img_0333_copy_1.jpg

Nosilec predmeta:

Dolenc, Primož
IMG_0652_.jpg