Pravo Evropske unije

Ime predmeta:Pravo Evropske unije
Semester izvedbe:1. semester (jesenski)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Soizvajalec predmeta: Fatur, Andrej Menard, Maja
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.

Predpogoj za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo poznati osnovne pojme s področja prava in državne ureditve. Koristno je poznavanje mednarodne stvarnosti in mednarodnih odnosov. Zaželeno je, da imajo študenti zadostno znanje angleškega jezika, da lahko razumejo dodatno študijsko literaturo.

Cilji
Cilj je študente seznaniti s temelji prava Evropske unije (EU), vključno z zgodovinskimi vidiki nastanka EU in pomenom evropske integracije. Cilj je, da študentje spoznajo tako institucionalno pravo EU kot tudi temeljna načela delovanja EU, substančno pravo EU, vključno glede delovanja notranjega (skupnega) trga, temeljnih ekonomskih svoboščin, temeljnih pravic EU, kot veljajo sedaj, torej po začetku veljavnost Lizbonske pogodbe. Študentje se bodo prek predavanj in literature seznanili tudi z delovanjem in pomenom Sodišča EU in z najpomembnejšimi primeri iz njegove sodne prakse.

Kompetence
● Študent bo sposoben poiskati, razumeti in uporabiti temeljna znanja glede institucionalnih in vsebinskih vidikov prava EU ter njegov vpliv na nacionalne pravne rede.
● Študent bo pridobil osnovo znanje glede temeljnih sprememb, ki jih je v evropsko arhitekturo prinesla Lizbonska pogodba.
● Študent bo razumel pomen Sodišča EU za razvoj pravnega reda EU in bo hkrati sposoben poiskati in razumeti najpomembnejšo sodne prakse Sodišča EU na izbranih področjih.
● Študent bo sposoben reševati probleme, vrednotiti različna teoretična stališča in uporabiti različne pravne razlagalne metode;

Učni izidi
● Študent bo pridobil osnovno znanje s področja prava EU, kar mu bo omogočalo razumeti obstoječo ureditev in pravo Evropsko unije in vrednotenje dinamičnega dogajanja v EU.
● Študent bo lahko vrednotil pravne probleme in vprašanja z obravnavanega področja.
● Študent pridobi sposobnost argumentiranja in razlage relevantnih virov prava EU, vključno temeljih pogodb EU.
● Študent bo pridobil veščine ustnega in pisnega izražanja o pravnih vprašanjih s področja predmeta.
● Študentu bo omogočeno interdisciplinarno povezovanje pridobljenih znanj.

Vsebina predmeta
1. Splošno o Evropski uniji.
1.1 Zgodovinski razvoj evropskih integracij in nastanek EU.
1.2 Pravna narava EU in položaj države članice v EU.
1.3 Pravni red EU in razmerje med evropskim in nacionalnimi pravnimi redi.
2. Splošna načela prava EU v teoriji in sodni praksi.
2.1 Temeljna načela naddržavnosti pravne ureditve EU.
2.2 Druga splošna načela prava EU.
3. Institucionalno pravo EU.
3.1 Institucije in druga telesa EU.
3.2 Pravni akti EU.
4. Sodno varstvo v EU.
4.1 Splošno o Sodišču EU - sodna arhitektura EU.
4.2 Razmerje med Sodiščem EU in nacionalnimi sodišči.
4.2 Postopki pred Sodiščem EU.
4.3 Sodbe Sodišča EU.
5. Temeljna vsebina prava EU – substančno pravo EU (izbrani vidiki).
4.1 Notranji trg.
4.2 Temeljne ekonomske svoboščine.
4.3 Območje svobode varnosti in pravice ter Skupna zunanja in varnostna politika.
4.4 Temeljne pravice.
.
Oblike in metode dela
● predavanja bodo potekala na podlagi sokratske metode, ki predvideva vnaprejšnjo pripravo študentov na predavanja in vaje;
● vaje (študij v naprej določenih virov, predvsem sodne prakse);
● priprava seminarske naloge;
● razgovor/debata;
● vključevanje gostov / strokovnjakov.

Sistem ocenjevanja in kriteriji
● Preverjanje znanja je sestavljeno iz treh delov: sodelovanja in predstavitve primera na vajah (25%), priprave seminarske naloge (25% v skupni oceni) in pisnega izpita (50%).
● Pisni izpit je po koncu predavanj. Pogoj za pristop k pisnemu izpitu sta uspešno opravljena predstavitev primera na vajah in seminarska naloga.
● Za skupno pozitivno oceno morajo biti pozitivno ocenjeni vsi trije deli preverjanja znanja.

Obvezna literatura in viri
  • Lampe, R., Drenik, S.: Spremembe evropskega prava po Lizbonski pogodbi, Dignitas, št. 37/38, 2008, str. 90-125.
  • Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije UL C 59, 7. 6. 2016, str. 1.
Priporočena dodatna literatura in viri:
  • Creig, P., De Burca, G.: EU Law - Text, Cases and Materials, Sixth Edition, Oxford University Press, Oxford, 2015.
  • Grad, F.: Evropsko ustavno pravo, Uradni list RS, Ljubljana 2010.
  • Lampe, R., Drenik, S., Grasselli, N.: Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili, Doba Epis, Maribor, 2008.
  • Tridimas, T.: General Principles of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2007.
  • Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007 UL C 306, 17. 12. 2007,
  • Na predavanjih sporočena dodatna literatura, sodbe, datoteke, spletne strani in drugo gradivo.
Govorilne ure
● pred in po predavanjih
● po dogovoru

Nosilec predmeta:

Drenik Bavdek, Simona
1_dsc_5617.jpg